Anime purganti chi allu munnu siti state allu purgature siti e’llu pararisu aspettati e pregati l’eternu Patre e pregatilu volenteri ca nn’aviti gran misteri!

Signure meu, fa fare bonu tempu ‘ppe nnu s’accatta llu ciucciu pap ‘ppennu c’ vadi a cavallu mamma!

Lucertulella mia, u jestimare a Diu, nemmenu alla Madonna, jestima allu diavulu ccu lli corna!!

Caru cumpari, si voi ‘u te’ mmitu, porta la carne ch’eiu portu lu spitu porta lu vinu ca ‘u meiu acitu porta lu pane ca ‘u meu mucatu caru cumpari si voi ‘u te mmitu......

Cuccu meu bellu, cuccu meu d’oro, quanto ce v ppe nu moru? Cuccu meu bellu, cuccu meu pulitu quantu ce v ppennu me maritu?

O Matre delle grazie durcissima Maria fai cuntenta e salva st’affritta anima mia, tu fosti benedetta visitasti a Lisabetta e visitasti l’anima mia nell’ura dell’agonia!

Tessi tessi, ncanni ncanni ja alla valla e portava lli panni e lli panni e lli pannizzi ‘a Madaonna ccu lle trizze e lle trizze ncannulate ‘a Madonna e ‘nna Mmaculata!

Sant’Antoni meu benignu tanta brutta un ce signu tegnu dote, tegnu avire tu ‘u sai ‘cchi vojju dire!

Fazzu ‘u vutu alla Madonna du ritu, ppe nnu mi fa trovare nu bbonu maritu!

Vinnu Natale e n’unnaju dinari me pijju na pippa e me mintu a fumare

Carnalevari tut mancia pasta e maccarr quannu sona lla trummettella ni manciamu ‘u sozizzellu

Santa Maria du voscu fammi passare ssa mmunnizza ‘e l’occhiu si duce assaggiala si amara caccciamila!

Gori gori e gora gora aperta ‘a porta e vida cchi trova trova nnu monacu cappuccinu chi cusia l’abbitinu,l’abbitinu gi cusutu duminichellu nnu curnutu!

Domani dduminica e tagghiamu ‘a capu a mminicu, mminicu ‘un c’ a tagghiamu allu rre ‘u rre mmalatu a tagghiamu allu surdatu, i surdati sudi alla guerra e vattimu ‘u culu ‘nterra!

Gallinella zzoppa zzoppa quante pinne teni ncoppa e nne teni vintiquattru unu, dui, tri e quattru......

‘E pentoni vaju e vegnu e da fame ‘un me tegnu vaju girannu portuni portuni,signori nne voliti carbuni?

E lli grilli ccu lli grilli janu zumpannu ‘e cca e dde ll fa’ la ninna, la ninna fa’....

Sutta ‘a pergula ce sta ‘l’uva primu chiumpa e poi matura,ciofferi e cioffer,cala cannella ca cioffer....

Zz Nic, zz Nic c’ na fimmina ca te v e de sutta la cerasa zz Nic ca v nnu te vasa!

Micheli cacameli e lla gatta ppe mujjera e llu surice ppe garzune e Micheli ‘u cazzune!

Sutta ‘u lettu da zza vecchia c’ nu frittula cacata chine parra llu primu sa mancia.

All’otaru e santa Maria pozzu parrare bella mia.

Na ura dorma lu gallu due ure ‘u cavallu tri ure ‘u viandante quattru ure dorma l’amante cinque ure ‘u studente sei ure ‘a bona gente sette ure ‘u biforcu ottu ure ogni porcu

Passau llu tempu meu passau lla fulla quannu eiu jadi all’acqua ccu la cistella

Pizzica nnanna pizzica nnanna alla porta de sant’Anna e sant’Anna e Caterina e sciollamu l’abbitinu

Luni luniamo marti e mercuri filamu ‘u jovi perdimu ‘u fusu ‘u vennari ‘u trovamu ‘u sapatu ne pettinamu pp la duminica ca d’arrivare

A dde venire lu tempu de l’uva quannu le belle donne vannu fora

O ventu chi mi cotuli la porta vattinne c maritumma recotu v all’ortu ca’ c’ nnu pede ‘e cavulu tortu pagghia e spagghia, pigghiate ‘a pitta e lassacce ‘a tuvagghia

Vicenzu, Vicenzu santu fammi passare l’occhiu e llu scantu; a chine m’addocchiau l’occhiu s’arrancau!

Papa papa stenna li corni ca domane ta cattu la corda .......................