'A DUMINICA DA MADONNA 'E TERMINE

 

A matina prestu da sicunna Duminica 'e Settembre

alle cinque da matina sonanu 'e campane,

pp 'lla prima missa da festa ranne,

e nnui Pentonisi, 'ntusiasmati, iamu alla Chiesa.

 

            'A musica fa 'llu primu giru intru Paise

            e chille note trasanu intru 'u core;

            alle sette m'puntu ' campane tornantu a sonare

            ca 'a Madonna va ppe 'lle muntagne.

 

'A musica sona supra i merguli 'a megghia marcia,

'u fochista spara e 'llu Paise fa tremare;

i genti a sumpicuni ccu 'llu maccaturu alle manu

alla vista 'da Madonna, se mintanu a ciancire!

 

            Supra 'a funtana l'aspetta 'llu Predicature

            e, all'arrivu se minta a parrare a chilli genti chi su a centinara

            Li riaccumanna lli luntani e lli vicini

            e chilli nostri morti ca ppe nnui su sempre risorti.

 

'A Madonna ncumincia a nchianare 'e colle colle,

ccu tutti nui appressu, ccu lli figghioli, 'ncollu;

se ferma alle Cone 'e Cafarda ppe nnu benedicia lli Fossatisi

e 'u si pigghia llu vutu chi l'hanu promisu.

 

            'A musica ntona lla litania

            e nnui cantamu ccu armonia,

            ccu devozione e allegria,

            e lodamu a TTia, Madonna mia!

 

Doppu na brutta sagghiuta

arrivamu alla collachiana

e 'dde lla 'a Madonna ccu llu sguardu assai pietusu

benedicia lli Paisi!

 

            Arrivamu alla cona 'e Speranza,

            pregannu e sperannu,

            'a musica rintona lla litania

            'ppe ll'amuri da Madonna mia!

 

Scinnimu ppe alla strata assai dura finu allu spesature

'u n'asciucamu puru i suduri;

arrivamu allu spesaturu, ccu tanti soni e tanti canti,

ca 'a Madonna l'ha tutti allu cantu.

 

            Arrivati allu Santuariu

            'u Predicature li fa ll'atri onori

            e ll'i raccumanna lli forestieri,

            'u cleru a riciva e ll'a ncenzia.

 

Giramu tutta 'a fera

e tante cose belle vorramu accattare,

ma 'u t'asciuchi i suduri,

na murzionata c' v puru...

 

            Tornamu allu Paise,

            'u ni manciamu puru 'a spisa:

            pasta china, malanciane, minestra e carne minuta

            e ancunu biccherottu.

 

Alle tri a Madonna lassa llu Santuariu

e vva' alle Frazioni,

ppe ffare grazze a tutti chilli

'e Santulia, Visconte e Ferrantellu.

 

            Torna allu Paise, doppu na jornata

            e lli Pentonisi li dunanu 'u bentornatu;

            Santu Nicola u' Protetture all'ammucciune alla vinella 'e            Letizza,

            l'aspetta ppe lla cunfrunta, mmenzu a chiazza.

 

Poi l'accumpagna ppe llu Paise, 'u se ricogghia puru e spise,

gira barcuni barcuni,

ppe salutare picciuli e ranni

chi li fannu festa ranne.

 

            Alla chijazza 'a sira 'u predicature

            li fa llu panegiricu e li raccumanna de novu i luntani e lli             vicini

            U Comitatu e tutte l'otorit,

 

Alle ottu 'a musica sona supra 'u parcu

e tanti pezzi d'opera ni fa sentire:

'U Rigolettu, 'a Traviata, 'U Varberi,

'a Norma, 'a Lucia e llu Canzoneri.

 

            A mmenzzannotta mpuntu

            iamu supra 'a funtana,

            'u fochista spara

            e llu Paise fa tremara...

 

I spari su finuti e alle case tornamu

stanchi e nu pocu scuntenti,

ca ppe nnu torna lla Festa ranne

c' v n'annu 'e tempu!...

 

Pentone, 8 settembre 1985